7. juli, 2020  |  Skriven av Jessica Kamph

Fråga experten: Har slutbesked från kommunen avskaffats?

Jag har förstått att reglerna vid bygge av hus har ändrats. Man behöver inte längre Licencia de Primera Ocupación eftersom konstruktören själv kan skriva under pappren. Jag anser att detta är helt fel, för med de nya reglerna går det inte att hålla någon ansvarig för eventuella fel i bygget. Har jag förstått saken rätt? 

Licencia de Primera Ocupación (av många översatt till ”Inflyttningslicens”) är ett beslut från myndigheten som intygar att en fastighet är färdigställd, likvärdigt ett slutbesked i Sverige. Motsvarande byggnadsnämnden hos spanska kommunen lämnar ett slutbesked om byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt bygglov och lag är uppfyllda. Innan slutbesked lämnats får fastigheten inte tas i bruk. Detta innebär att det är ett automatiskt användningsförbud fram tills dess att ett slutbesked har utfärdats. 

I Andalusien regleras detta genom Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). I mars i år infördes vissa ändringar i lagen med syfte att förbättra och förenkla regelverket för att främja produktiviteten i Andalusien. En av ändringarna är att vissa ärenden numera kan handläggas genom en ansvarsförklaring, declaración responsable, i stället för som tidigare genom ett långdraget förvaltningsrättsligt förfarande.

Vad är då en declaración responsable? Enligt artikel 69.1. i Lagen Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), framgår följande: “En ansvarsförklaring är en handling undertecknad av sökanden i vilken denne anger, under eget ansvar, att sökanden uppfyller de krav som är fastställda i gällande lag […] och att sökanden innehar handlingar som styrker detta. Handlingarna ska uppvisas för myndigheterna när de så begär […].

När det gäller slutbesked, säger de nya reglerna alltså att ansökan görs genom en ansvarsförklaring, förutsatt att byggnationen är färdigställd och att gällande regler som är tillämpliga samt erforderligt bygglov har efterföljts. 

Detta innebär att fastigheten måste: 

  1. vara färdigställd, vilket bland annat ska styrkas genom ett intyg från den tekniska ledningen och kontrollansvarig för byggnationen;
  2. vara uppförd i enlighet med bygglovet
  3. samt att fastighetens användningsområde överensstämmer med gällande plan- och bygglagstiftning och andra tillämpliga regelverk och bygglovet.

Byggnaden får tas i bruk från den dag som ansvarsförklaringen lämnats in, förutsatt att till ansökan bifogas alla underlag som krävs i vart enskilt fall. Kommunen har sedan rätt att kontrollera och inspektera handlingar och byggnationen i efterhand. 

Det nya regelverket gör det sålunda möjligt att ta fastigheten i bruk från det att ansökan och samtliga underlag lämnats in. Med detta har förfarandet förkortats avsevärt i jämförelse med tidigare, då färdiga fastigheter kunde stå tomma och vänta på kommunens besked under mycket lång tid, ibland så länge som över ett år. 

Skulle det vara så att ansvarsförklaringen på något sätt är felaktig, är det sökanden som är ansvarig för att rätta till eventuella fel och kan även bli föremål för sanktioner från myndigheterna. Givetvis är en ansvarsförklaring som strider mot gällande rätt inte giltig. 

Sammanfattningsvis innebär inte det nya regelverket att byggherren godtyckligt kan få godkännande att ta en fastighet i bruk, utan det ställs höga krav på den ansvarsförklaring som lämnas in inklusive de underlag som ska styrka den information som lämnas. Myndigheterna fortsätter att ha en kontrollfunktion och garantera att lagen uppfylls, men sökandens eget ansvar har nu ökat och myndighetskontrollen görs i stället i efterhand, med följd att den som lämnar oriktiga uppgifter kan bli sanktionerad. 

Jessica Kamph, delägare & VD

Ana Rodriguez Clemente, jurist


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Senaste nyheterna

Stor gasexplosion i Madrid

Flygbolaget Norwegian räddas

Costa del Sol stänger kommungränserna

Restriktionerna ses över varje vecka

Fruktad brottsling gripen i Fuengirola

Mer regn att vänta

Annons

Läs också

Tydligt besked från regeringen: Nej till lockdowns

Skriven av En Sueco

Kommungränserna stängda i hela Andalusien

Stor gasexplosion i Madrid

Flygbolaget Norwegian räddas

Costa del Sol stänger kommungränserna

Restriktionerna ses över varje vecka

Fruktad brottsling gripen i Fuengirola

Annons

Läs också

Passagerarantalet kollapsar på Málagas flygplats

Skriven av En Sueco

Juan Carlos blir delvis okränkbar

Skriven av En Sueco

Snö och kyla över hela landet

Skriven av En Sueco

Covid-19: smittrekord på Costa del Sol

Skriven av En Sueco

Massor av vatten

Skriven av En Sueco

Rean startar

Skriven av En Sueco

Första Moderna-vaccinen på väg till Spanien

Skriven av En Sueco

Storm över Costa del Sol

Skriven av En Sueco